Zprávy

Pouť do Poříčí 1997

V Poříčí nad Sázavou,při kostele sv.Havla (u řeky),odpočívá tělo dr.Františka Noska,vynikajícího a přitom pokorného terciáře sv.Františka(zemřel r.1935). Od té doby tam putují věřící v období kolem výročí jeho smrti a účastní se mše svaté,obětované za něho v tomto kostele. Letos bude tato missa slavena v sobotu 12.dubna1997 v 16 hodin. Pravděpodobně bude přítomen - jako hlavní celebrant - Otec biskup Jiří Paďour OFMCap., který putoval do Poříčí i v minulých létech. Po mši sv. se poutníci sejdou u hrobu dr.Noska.

Všichni jsou srdečně zváni, nejen terciáři. Je možno účastnit se pěší pouti do Poříčí z Benešova (asi 13 km),příp. putovat z Čerčan (asi 2-3 km). V Benešově je sraz v 12 hod.30 min. (po příjezdu vlaku od Prahy),při severním východu z nádraží ČSD. Spojení vlakem:

11.18       14.18       Praha hlavní nádraží           18.26       19.26       20.26

                15.13       Čerčany (přestup)               17.30       18.30       19.30

                ----------------------------------------------------------------------

                15.46       Čerčany                                17.10                      19.15

                15.52       Poříčí nad Sázavou             17.04                      19.09

12.23                      Benešov

Pozn.: Lze se vrátit i přes Davli. Vlak odjíždí z Poříčí v 17.52 hodin.

Kdo má zájem dozvědět se o bratru dr.Noskovi více, může si objednat brožuru s názvem "Služebník Boží dr.František Nosek" (autor J.Janoušek). Brožuru zasílá KARDIS,karmelitánská distribuce,Kolejní 4,160 00 Praha 6. Vydala ji Concordia Pax,Praha.

Dr.Nosek patří k vynikajícím katolických činitelům předválečné doby.Proto byl v minulém roce zahájen v pražské arcidiecézi informativní proces o jeho osobě. Zahájení procesu si vyžádala Národní rada Sekulárního františkánského řádu a jeho podpora by měla být věcí především terciářů.Za úspěšné pokračování procesu je třeba se modlit. Někdo může  napomoci třeba studiem dobových časopisů. Jiný možná zašle výtah z farní nebo jiné kroniky,kde se o dr.Noskovi hovoří. Lze přispět i finančně. S průběhem procesu jsou totiž spojeny výdaje jako např. kopírování příslušných dokumentárních textů,jízdné atd. Národní rada SFŘ proto zřídila konto,na němž sbírá prostředky pro krytí příslušných výdajů. účet má číslo 19272356-318 a je veden u České spořitelny,okresní pobočky Plzeň. Konstantní symbol je 379. Variabilní symbol není určen (lze uvést číslici 9).Sebrané prostředky budou použity též k šíření znalostí o osobě dr.Noska.