Modlitba Otčenáš

Holota, Benedikt OFM

Jenž jsi na nebesích

 

V Otčenáši se nám otevírá rozměr Boží lásky.

Když říkáme „jenž jsi na nebesích“, neznamená to, že si tím  výrazem „na nebesích“ máme představovat nějaké místo, nějaký prostor. Ta slova nevyjadřují něco místního, nýbrž způsob existence Pána Boha. Výraz „na nebesích“ neznamená, že nám je Pán Bůh vzdálený, že je daleko a že je proto nepřístupný. Ta slova znamenají, jak je vznešený. Je za hranicí všeho, co můžeme o jeho svatosti myslet a chápat.

Boží svatost naprosto přesahuje hranice našich možností chápat a poznat jeho velebnost.  Pro velikou vznešenost nazýváme někdy Pána Boha „třikrát svatý“.

Právě proto. že je tak vznešený, je velmi blízko pokornému a zkroušenému duchu, pokornému a zkroušenému srdci.

Proto, že je „třikrát svatý“, že je nesmírně dokonalý, vidíme ho jako toho, který je veliký, všechno přesahuje - a přece vidí i ty nejmenší skutečnosti.

Bůh je tak silný, že si může dovolit nechat se pohnout i modlitbou ubohého člověka. Je ta živý, že je nablízku každému tvoru - i tomu nejposlednějšímu tvorečku v nejhlubší mořské proláklině.

Protože je dokonalý, má radost  z obrácení každého hříšníka.

Pro svou vznešenost je nám tak blízký, že nemusíme mít starost, že by nás neslyšel, když se modlíme.

Bůh, i když je věkovitý, bez začátku a od věčnosti, je mladý. Je mladost sama, protože je sám život.

Když říkáme „Otče náš, jenž jsi na nebesích“, znamená to, že si uvědomujeme, že jsme Boží lid, kterému Bůh v Kristu Ježíši znovu vykázal místo v nebi, ztraceném hříchem. Jsme lid s Kristem skrytý v Bohu, jak píše sv. Pavel. Již teď, i když jsme teprve na cestě, je náš život s Kristem skrytý v Bohu - od samého křtu.

Jak je modlitba Otčenáše obsažná! Jak bychom si měli dávat pozor, když ji říkáme, abychom tou modlitbou Pána Boha nezarmucovali, nýbrž potěšovali. V Otčenáši je shrnut celý Nová zákon, celé dějiny spásy. V modlitbě Otčenáše je obsaženo celé evangelium. Je dobré, dříve než se začneme Otčenáš modlit, chviličku se soustředit. Tím ukazujeme, že si modlitby vážíme, že víme, komu ji chceme říkat. Modlitbou je člověk veliký, když ji provází dětinná důvěra, pokorná a radostná jistota.

Modlitba Otčenáše nás uvádí do společenství s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem. Dovoláváme se společenství s Nejsvětější Trojicí. Rozvíjí v nás touhu podobat se Bohu. „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v nebi“ (Jan...

Benedikt Holota OFM