O pouti do Poříčí nad Sázavou

Müller, Miloslav OFS

                   17. dubna uplynulo 65 let od zesnutí terciáře a význačného katolického veřejného činitele meziválečného období dr. Františka Noska. Politika, ekonoma, který se navíc velmi věnoval mládeži a též charitativní činnosti. Nosek byl přítelem P. Jana Evangelisty Urbana OFM a byl členem III. řádu sv. Františka. Jako každoročně byla za něho obětována mše sv. v kostele sv. Havla v Poříčí n. S., při němž je pochován a očekává vzkříšení. Pouť se konala v sobotu 15. dubna 2000. Hlavním celebrantem byl Apoštolský nuncius v Praze, Mons. Giovanni Coppa. Promluvu pronesl Mons. Jaroslav Škarvada , pomocný biskup pražský. Koncelebroval m.j. P. Karel Pilík, který má na starosti diecézní proces o dr. Noskovi.

                  Někdo se možná zeptá, jaký je důvod poutí ke hrobu takového člověka, byť vykonal mnoho dobrého (m.j. „ukázal cesty mnohým“, jak je psáno na jeho hrobě). Na takovou otázku nepřímo odpověděl Otec biskup Škarvada, který ve své promluvě velmi zdůraznil společenství svatých, které vyznáváme v Krédu. Toto společenství je i mezi námi a bratřími a sestrami, kteří nás předešli na věčnost. O. biskup o nich řekl: „Já je nekanonizuji, to přísluší církvi. Oni však zůstávají určitým způsobem s námi. Žijeme nějak spojeni. To není někdo, kdo odešel a už není. To jsou lidé jako my, kteří žijí u Pána. My se na ně můžeme obracet. Dnes se obracíme na Františka Noska.“

                 O Noskovi pak řekl: „Byl to takový zdravý člověk, bez komplexů. Solidní. Kam přišel, začal pracovat s opravdovou kvalifikací. Kladl důraz na mravní momenty - v žádném případě se nespoléhal na působení neviditelné ruky trhu. Proto se velmi věnoval mládeži a její výchově ke křesťanské víře, demokracii, odpovědnosti.“  O. biskup zdůraznil Noskovu nezištnost: „...pracoval jako syn sv. Františka, ne pro peníze.“

                  O. biskup pak stručně připomněl přelomovou dobu v dějinách českého katolicismu po vzniku Československa v r.1918, kdy začala vyrůstat ohniska autentického katolického života kolem význačných osobností, m.j. kolem P. Jana Ev. Urbana OFM, kolem kněží dominikánů Dacíka, Habáně, Braito, jezuity P. Koláčka, arcibiskupa Kordače (postavení semináře v Praze).

 Nakonec vyzval - v souvislosti s diecézním procesem o Fr. Noskovi - nebát se modlit za zázrak na přímluvu Františka Noska.

                  Před závěrečným požehnáním Otec nuncius G. Coppa srdečně pozdravil přítomné. Řekl pak m.j. :“Mně jako sekulárnímu františkánu nedá, abych nezdůraznil ještě jeden moment. Letos připadne výročí smrti Františka Noska na začátek Svatého týdne, kdy si budeme připomínat Kristovo utrpení a vzkříšení. Pod Ježíšovým křížem stála jeho Matka PannaMaria a sv. Jan. Můžeme však říci, že tam stál i sv. František. Vždyť tak často rozjímal o utrpení Páně, až dostal na hoře Alverna stigmata - rány jako měl Kristus...“ O. nuncius pak vyzval k modlitbám za to, aby církev uznala heroické ctnosti Františka Noska. Po mši sv. požehnal Noskův hrob.

                  P. Pavel Porochnavec, duchovní správce v Poříčí, pak pozval přítomné jménem farnosti přítomné do přilehlého farního sálu, který vznikl přičiněním farnosti a to adaptací původní historické školy v Poříčí n. S.

Miloslav Müller OFS