OTČE NÁŠ

Latini, Luigi OFM

 10. Ale zbav nás od zlého

 Modlitba začíná jménem Otce a končí jménem Satana, jenž byl vrah od počátku. Křesťan, zmatený mezi tak protikladnými požadavky obou království, volá o pomoc: "Ale zbav nás od zlého!" Jen když zlo bude poraženo, království bude moci přijít k nám, občanům bojující církve, budeme moci zaplavit sluncem ozářené prostory nebeského Jeruzaléma, kde všechno bude nové a i slzy budou zářit jako hvězdy na obloze.

 Avšak zlo je ještě mezi námi, nebylo definitivně překonáno. To je důvod sedmé prosby modlitby Otče náš. Zbav nás od zlého "minulého, přítomného i budoucího" (sv. František), neboť hřích vstoupil do světa a zkazil jej, a svět neuznal Slovo života, ani Slovo života se nemodlilo za něj. Za svět, což je výraz mnohoznačný: nemáme jím zde na mysli podivuhodný vesmír, který vyšel z rukou Boha Stvořitele, ani souhrn lidí, kteří jsou jeho přáteli, ale myšlení světa, které se staví proti světlu evangelia, množství lidí vzdálených od Boha, kteří dokážou užívat špatně své svobody a převrátit řád stvoření, když nedbají na všechny výzvy modlitby Otče náš.

 Zbav nás od zlého. Přeložíme-li je středním rodem, chápeme zlo z mnoha hledisek: zlo mravní (hřích), zlo tělesné (bolest), zlo duševní (úzkost a odcizení), zla společenská (podmíněnosti různé povahy). Zbav nás od zla, které neseme uvnitř jako nebezpečné ohnisko, pozůstatek prvotního hříchu a zrůdný plod naší oslabené přirozenosti.

 Všichni se musíme vypořádávat se zlem. V společenské oblasti se sociálními zápasy,  nespravedlnostmi, hospodářskými krizemi, terorismem, katastrofami, drogami a hladem. Na osobním poli se sobectvím, instrumentalismem, pomstou, podvody, ovládáním, drzostí, utlačováním.

 Zbav nás od Zlého. Zlo přeložené termínem mužského rodu znamená osobu, vztahuje se na ďábla, a je to jako říci: zbav nás od Zlomyslníka. Satan je jako "řvoucí lev, který obchází a hledá, koho by mohl zhltnout" (1 Petr 5,8).

 Pavel VI. byl přesvědčen o ničivé síle zlého ducha, a v jedné promluvě z posledních let svého papežství, která vzbudila mnoho námitek, prohlásil s odvahou: "Lidé mají strach, aby znovu neupadli do starých manichejských nauk anebo do úzkostlivých fantastických a pověrečných úchylek. Dnes se dává přednost tomu, ukazovat se silní a bez předsudků, tvářit se jako pozitivisté." A pastorální konstituce o církvi v dnešním světě nám připomíná, že: "Celé dějiny lidstva prostupuje hrozný boj proti mocnostem temnot; ten boj se zrodil na samém počátku světa a potrvá, jak řekl Pán, až do posledního dne" (Gaudium et spes 37).

 Písmo svaté označuje Satana za "pokušitele", "nepřítele", "velkého draka", "starého hada", "lháře", "vraha", "knížete tohoto světa". Je to bytost duchovní, které vzešla jako dobrá z Božích rukou, potom se však proti němu vzbouřila. Až skončí tento protiklad a bude nastoleno království založené Bohem, Pán Ježíš bezbožníka "zahubí dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem" (2 Sol 2,8).

 Kristus - náš osvoboditel. Všechny texty Nového zákona nám opakují, že Kristus je ten, kdo nás osvobozuje z moci Satana. Nejúčinnější pomoc, jakou má křesťan na obranu své víry, je zmrtvýchvstalý Kristus. Svatý Jan to uvádí jako "vzkříšení", "život", důvod naší spásy. "Svou smrtí zrušil smrt a ukázal vzkříšení."

 Každé vítězství nad zlými duchy, o němž vypravují evangelia, je porážkou Satanova království a anticipací konečného zřízení Božího království. Kristus sám mluví o této postupné porážce Satanovy moci, když říká: "Jestliže já vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království" (Lk 11,20).

 Kristus nás tedy osvobodil od Zlého, protože však stále číhá nebezpečí, snažme se i nyní být uchráněni od jeho zkázy. Dokud jsme na cestě, jsme pod vlivem Satanovým, neboť naše vítězství není ještě úplné a často i my konáme "zlo, které nechceme".

 Pomoc ti přichází od Pána, který učinil nebe a zemi. Stvoření "je dobré", a ty v něm jsi knězem. Přinášej Bohu duchovní oběti pro úplné vykoupení světa.

 Modli se k Otci, aby tě vysvobodil ze lstí Zlého a osvobodil tě od zlých věcí. Bojuj dobrý boj a víru zachovej. Bylo slíbeno, že království přijde. A ty mu věř, neboť nebe pomine, ale jeho Slovo zůstane navěky.

 Luigi Latini OFM

 VITA MINORUM 5/1999

 z italštiny přeložil Radim Jáchym OFM

 

 

 

 

ALE ZBAV NÁS OD ZLÉHO:  minulého, přítomného i budoucího.

                                               Sv. František: Výklad na Otče náš