Apoštolské vyznání víry - VII.

Čech, Zdirad

Protože náš Pán i novozákonní svatopisci často citovali Starý zákon, vyhledávala starobylá zbožná tradice v knihách Starého zákona předobrazy dějů   Nového zákona, a k výrokům apoštolů, na něž rozdělovala Symbolum, přiřazovala výroky proroků. Sedmou větou Apoštolského vyznání víry:  Odtud přijde soudit živé i mrtvé, kterou přisuzuje apoštolu Filipovi, doprovází výrokem proroka Malachiáše (Předtím vás však přijdu soudit, rychle usvědčím cizoložníky a čaroděje, křivopřísežníky, utiskovatele námezdníků, vdov a sirotků, ty, kdo odpírají právo bezdomovci a mne se nebojí, praví Hospodin zástupů - Mal 3,5.) ,proroka Joela (…shromáždím všechny pronárody, svedu je do doliny Jóšafatu a budu je tam soudit…- Jl 4,2a – podle starého číslování odstavců Jl 3,2a). Jistě by bylo možné nalézt mnohé další prorocké výroky, ale  naším úkolem je podivuhodnou zbožnou tradici sahající až do prvých staletí církve sledovat, a ne doplňovat.

                                                                                                                                             Zdirad Čech