Historické první setkání všech představených františkánské rodiny

Matějka, Pacifik OFMCap.

Rád bych informoval čtenáře o významném setkání, které již bylo avizováno v prosincovém čísle Poutníka. Dne 26. listopadu 2001 se v kapucínském klášteře v Praze na Hradčanech snad vůbec poprvé setkali vyšší představení všech františkánských řádů a kongregací. Konkrétně byli přítomni představení františkánů, minoritů, kapucínů, sekulárních františkánů a následujících kongregací sester: Školské sestry sv. Františka, Alžbětinky z Prahy, Sestry Apoštolátu sv. Františka, Milosrdné sestry III. řádu sv. Františka pod ochranou sv. Rodiny v Brně, Školské sestry sv. Františka, Šedé sestry z Lomce, Milosrdné sestry III. ř. sv. Františka z Assisi, Sestry misionářky Nejsvětějšího Srdce, Milosrdné sestry sv. Kříže, Sestry Neposkvrněného Početí Panny Marie, Sestry Rafaelky z Moravce, a někteří další.

Hlavním bodem jednání bylo schvalování a připomínkování návrhu sjednoceného liturgického kalendáře, společného nadále pro všechny nejrozmanitější řády, kongregace a společenství laiků hlásící se do františkánské rodiny.

Přítomní byli rozčarováni nad nejednotou v rámci našeho mikrostátu (tj. mezi Čechami a Moravou) co do hodnoty liturgického slavení našich národních světců. Zvláště se v této souvislosti mluvilo o Klementu M. Hofbauerovi a naprosté nevděčnosti národa a nedocenění úlohy a významu sv. Anežky České – nověji a správněji nazývané Pražské, která v současném kalendáři skončila jen jako památka. Z plodné diskuse nakonec vzešel jednomyslný požadavek povýšit sv. Anežku na „Hlavní patronku františkánské rodiny v českých zemích“ a v této souvislosti také byla formulována žádost do Říma, aby se v celé františkánské rodině slavila jako slavnost. Tato oficiální žádost byla pak podepsána všemi přítomnými vyššími představenými a provinciál kapucínů br. Lukáš Šebák s br. Pacifikem Matějkou, jakožto nově jmenovaným sekretářem františkánské rodiny, ji pak předali jeho excelenci nunciovi, aby ji se svým doporučením odeslal ke schválení do Říma.

Také u mnoha dalších františkánských světců došlo zákonodárnou autoritou Shromáždění vyšších představených ke změně hodnoty slavení a k posunu data slavení u celé řady světců s cílem, aby nás svatí nerozdělovali, ale naopak, abychom je všichni mohli slavit společně – tedy alespoň ty, kteří jsou významní pro všechny zúčastněné. Ostatní svatí byli zařazeni do kalendáře jako Nezávazná památka bez bližšího rozlišení, kterou může slavit každý, komu je dotyčný světec nějak blízký, což pochopitelně znamená nutnost provést v každé komunitě patřičnou selekci a vybrat ty NP, které jsou pro dotyčné společenství aktuální a zajímavé, protože jinak by asi ze slavení nevyšli.

Shromáždění františkánské rodiny se rozhodlo, že z tohoto prvního setkání se stane tradice, a proto ustanovilo sekretariát, který v době mezi setkáními má koordinovat různé podněty a má také pravomoc svolat další řádné zasedání Shromáždění františkánské rodiny. Kromě sekretáře br. Pacifika byli jmenováni také dva pomocní sekretáři jako poradní sbor a pomocníci hlavního sekretáře. Stali se jimi národní ministr SFŘ br. Petr Alexa a sekretářka Konference vyšších představených ženských řádů a kongregací S. Ludmila Pospíšilová. Tento nově jmenovaný Sekretariát byl současně pověřen přípravou do tisku schváleného liturgického kalendáře, který by měl začít platit od 1.1.2002 a po vytištění by jej měl dostat každý, kdo si ho objednal.

Do budoucna se počítá s tím, že na příštích setkáních františkánské rodiny by měli být zastoupeni také představitelé františkánské mládeže a jiných složek františkánské rodiny. Br. Petr Alexa byl Shromážděním pověřen přípravou nového sjednoceného breviáře františkánské rodiny. Veškeré podklady slíbili zúčastnění dodat do 31.12.2001.

V závěru setkání zazněly různé zprávy o činnosti, informace o postupu procesů blahořečení a svatořečení našich národních světců a pozvánky na františkánské akce.

Datum příštího setkání bylo navrženo na duben až květen 2002.

Pacifik Matějka OFMCap.