Dopis čtenářům

Redakční rada Poutníka

Vážení a milí čtenáři,

           

v tomto adventním čase, v čase očekávání narození Syna Božího, kdy hledíme, abychom jeho příchod přivítali s vnitřní radostí a s čistým srdcem, ohlížíme se také za celým desátým ročníkem POUTNÍKA. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho obsahové stránce, autorům článků, překladů, kreseb i fotografií, i těm, kteří pomáhali s distribucí čísel a dalšími pracemi nezbytnými pro zdárný chod redakce. Děkujeme i Vám čtenářům, kteří časopis věrně podporujete svým zájmem i připomínkami k obsahové stránce.

V těchto dnech připravujeme již ročník další. V příštím roce budeme samozřejmě opět čerpat z františkánských pramenů a ze života františkánských světců, neboť se to jeví stále potřebnější v současné době, kterou prožíváme ve světě. Zdá se, že ještě více než dříve je pravdivý názor, že dnešní doba potřebuje svatého Františka. Nezdá se, že by „svět“ byl nakloněn tomuto volání. Proto chceme přispívat k většímu pochopení jeho odkazu a z něho čerpat inspiraci pro život na tom místě a v tom prostředí, kam nás Pán povolal a kde nás chce mít, abychom v Ježíšově Duchu přijímali výzvy doby a tam, kde právě stojíme, dokázali žít podle evangelia. Abychom přijali a realizovali Ježíšovo poslání. Jak se to dá zvládnout, to nám jasně a zřetelně ukazuje sv. František.

            Cena POUTNÍKA ve volném prodeji zůstává 22.-Kč, základní předplatné zůstává 280.-Kč. Jsme  vděčni každému předplatiteli, který k základní ceně každého čísla připočte poštovné a poukáže nám „sponzorské“ předplatné. S vděčností konstatujeme, že díky sponzorskému předplatnému  350.-Kč, které zaslalo mnoho předplatitelů, se podařilo uhradit skutečné náklady spojené s tiskem a distribucí každého čísla v průběhu roku. Nechyběly ani částky vyšší, kterými  čtenáři projevili solidární lásku a pomoc těm, kteří zůstávají u předplatného základního. Všem patří náš upřímný dík.

Složenka na úhradu předplatného je vložena do tohoto dvanáctého čísla. Novým odběratelům ji na požádání rádi zašleme.

S přáním pokoje a dobra v tomto adventním čase, o vánočních svátcích i v celém příštím roce a s nadějí na pomoc Boží a vaši přízeň

            Olga P. Šotolová

a redakční rada POUTNÍKA