28.11.2019

Setkání duchovních asistentů 2019

V klášteře bratrů kapucínů v Brně se 19. listopadu 2019 uskutečnilo setkání duchovních asistentů Zúčastnilo se ho 18 bratří ze všech tří františkánských řádů, kteří asistují ve 32 MBS, jako host i jeden z národních duchovních asistentů Slovenského NBS SFŘ – P. Robert Jozef Chabada OFM. Za Národní radu byl přítomen ministr, jeho zástupce, formátorka a naše zástupkyně v Mezinárodní radě SFŘ.

Setkání jsme zahájili mší svatou v klášterním kostele bratří kapucínů, celebrovanou P. Eliášem Pasekou. Po mši jsme se sešli na jednání, které zahájil Národní ministr František Reichel žalmem 150, přivítal přítomné a nastínil náš aktuální program: V prvé řadě žít pro Pána a jeho chválit. A neméně důležitá je starost o péče o druhé – zvláště o naše nemocné a seniory. Zdůraznil, že duchovní asistenti jsou právoplatnými a hlasujícími členy rad MBS. Poté vyzval přítomné duchovní asistenty, aby se vyjádřili konkrétně ke svým jednotlivým společenstvím. Některá společenství jsou aktivní – schází se i několikrát v měsíci, některá se sejdou pouze jednou za měsíc. Je to dáno jednak vyšším věkovým průměrem terciářů, ale v mnoha případech i značnou dojezdovou vzdáleností – není možné udělat jednotnou šablonu ani to není žádoucí. Velký modlitební potenciál máme v našich imobilních bratrech a sestrách, a Národní ministr povzbudil asistenty, aby vytrvali i u neaktivních společenství – jejich duchovní podpora je pro ně velmi důležitá.

Zástupce ministra Luboš Kolafa připravil a předal asistentům dokumenty SFŘ (pokud je ještě neměli) a také naše publikace – Svatost ve světě a Duchovní doprovázení.

Dále ministr informoval o spolupráci se Slovenskem, loňské oslavě 30. výročí obnovené řehole (jsou ještě k dostání Pamětní listy), o naší pouti ke sv. Anežce české, o Dni chudých.

Následovala informace člena MR (Markéty Kubešové) o mezinárodní radě a připravovaných a probíhajících akcích (mezinárodní volební kapitula v Římě, Eucharistický kongres v Maďarsku, připravované putování ikony Regina familiae francicscanae, well4africa).

Byl probrán připravovaný kalendář našich akcí pro rok 2020.

Po obědě v misijní restauraci Živá voda, kterou perfektně vedou sestry Misijní rodiny Donum Dei, formátorka Ludmila Holásková informovala o proběhlých a připravovaných formačních seminářích.

Poslední diskutované téma bylo františkánská mládež. Z diskuse vyplynulo, že SFŘ nemá informace o akcích mládeže pořádaných bratry 1. řádu – národní ministr apeloval na zasílání těchto informací na náš web – sfr.cz, naši starší terciáři je mohou zahrnout do svých modliteb. Br. Eliáš informoval o podobné diskusi, která proběhla na mezinárodním setkání duchovních asistentů nyní v listopadu v Římě: Co od nás mládež očekává? Očekává ne slova, ale činy, vidět na nás radost Ducha svatého, lásku ve společenství a také vidět z našeho života zkušenost sv. Františka, jeho životní styl a jeho hodnoty. Pro nás terciáře z toho vyplývají čtyři úkoly:

1) modlitba za mládež

2) znát své dokumenty a žít podle nich

3) být přítomen – být s mladými a nepoučovat je

4) milovat je

Setkání zakončil br. Eliáš Paseka modlitbou a požehnáním.

 

Zapsala Markéta Terezie Kubešová OFS

gallery