Úmysly našich modliteb v roce 2018

Milí přátelé, sestry a bratři v rodině Sekulárního františkánského řádu!

Zajisté se všichni rádi a často modlíme, ve společenství i o samotě – růženec, breviář apod.

Ale chceme mít i zvláštní společnou modlitbu – už pro ten milý pocit, že patříme do stejné duchovní rodiny. Tak vznikla před časem myšlenka, abychom se na dálku spojili v modlitbě ve stejný den a stejný čas. Bylo tehdy stanoveno, že to bude každá středa v době od 20. do  21. hodiny. (Kdo by nemohl nebo zapomněl, může se ovšem modlit i v jiný čas.)

Zkusme v roce 2018 tuto myšlenku ještě prohloubit:

Předkládám vám společná témata modliteb pro každý měsíc nadcházejícího roku. Jsou uvedena citátem z Písma a krátkou myšlenkou pro rozjímání. K českým citacím je připojeno znění originálu v bibli. Písmo svaté bylo ve starověku napsáno zčásti hebrejsky, zčásti antickou řečtinou, tedy ,jazyky dnes vymřelými. Tyto jazyky však stále mají svou tajemnou krásu, neboť nás vracejí do dob, kdy slovo Boží takto znělo v Šalomounově chrámu a v prvokřesťanských komunitách. Snad aspoň  těch pár slov v biblické řeči nás v duchu vrátí do nejstarších dob naší víry.

Nad vybraným slovem Písma se zamyslíme a své rozjímání podložíme tichou modlitbou.

Velmi vhodná je modlitba dvanácti otčenášů, což je stará františkánská tradice, starší než růženec. Rituál SFŘ ho doporučuje jako jednu z liturgických modliteb a označuje ho za „tradiční formu modlitby františkánských terciářů“ (viz Dokumenty SFŘ, str. 189).

Tuto chvíli rozjímání a modlitby nakonec ukončíme závěrečnou krátkou modlitbou zde uvedenou.

(Takto by bylo možno modlit se i na setkání místního bratrského společenství, ale je dobré zachovat rozjímavý charakter modlitby. Ve společenství je možno doplnit i vhodnou píseň.)

 _ _ _ _ _ _ _

Leden 2018

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (Gen 1,1)

BERÉŠÍT  BÁRÁ  ELOHÍM  ÉT  HAŠÁMAJIM  VEÉT  HÁÁREC

(Slova, kterými začíná Písmo svaté. Ukazují nám Boha jako Tvůrce všeho. Jeho dílem je vesmír, světlo, nebesa, andělé na nebesích, naše planeta s celou svou krásou, a především člověk a naše nesmrtelná duše. Slova Písma nám otvírají pohled na svět jako duchovní zahradu podle Božího řádu.)

Požehnaný jsi náš Bože, neboť z tvé ruky vyšlo všechno stvoření a všemu jsi dal řád, který naše oči mohou vidět a naše mysl nad ním může žasnout. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Únor 2018

Nepřišel jsem povolávat spravedlivé, ale hříšníky. (Mk 2,17)

ÚK  ELTHON  KALESAI  DIKAIÚS  ALLA  HAMARTÓLÚS

(Ježíš toto řekl na hostině v domě Léviho, obklopen lidmi dobrými i hříšnými. Jako farizeové, tak i my býváme v pokušení rozdělovat své bližní na dobré a špatné, spravedlivé a hříšné. A samozřejmě víme, kam zařadit sami sebe. Nebuďme takoví. V každém člověku chtějme spatřit ten plamének dobra, skrytý v jeho duši. V době postní očišťujme svou duši od hříchu, ale i své oko od pohrdavého pohledu na druhé.)

Dobrý Bože, soudce spravedlivý a milosrdný, v této době postní chceš, aby naše oči byly otevřené pro bolesti a strasti našich bližních, abychom v nich znovu spatřili děti Boží a litovali všeho, čím jsme se provinili proti lásce k bližnímu. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Březen 2018

Maria řekla: Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. (Lk 1,38)

EIPEN  DE  MARIAM:  IDÚ  HÉ  DÚLÉ  KYRIÚ,  GENOITO  MOI  KATA  TO  RHÉMA  SÚ

(Panna Maria přijala slova anděla v době, kdy sama byla dospívající dívkou s vlastními životními plány.  Stvořitel jí určil novou cestu. Vzpomeňme i my na ty chvíle vlastního života, kdy Bůh změnil naše lidské plány a obrátil naši cestu k jinému cíli.) 

Dobrý Bože, který jsi nám na křižovatkách života ukazoval pravou cestu; prosíme, ukazuj ji i naší mládeži, která prožívá bolesti svého dospívání a hledá cestu vlastního života. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Duben 2018

Byl jsem mrtev a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. (Zj 1,18)

EGENOMÉN  NEKROS  KAI  IDÚ  ZÓN  EIMI  EIS  TÚS AIÓNAS  TÓN  AIÓNÓN

KAI  ECHÓ  TAS  KLEIS  TÚ  THANATÚ  KAI  TÚ  HÁDÚ

(Ježíšova smrt za lidstvo a jeho vzkříšení jako znamení naděje, to jsou úhelné kameny naší víry.

Připomínáme si je v každé modlitbě a každou mši svatou chápeme jako zpřítomnění Ježíšovy oběti na kříži.

Ale každá zbožná myšlenka může v našem životě zplanět, stát se pouhým slovem. Ať o těchto velikonocích se naše víra znovu rozhoří jako oheň v srdci a světlo v očích.)

Dobrý Bože, vlej nám opět oheň pravého Ducha svatého, aby naše srdce planulo novou touhou žít svoji víru v plnosti a nadšení.

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Květen 2018

Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá. (Lk 22,20)

TÚTO  TO  POTÉRION  HÉ  KAINÉ  DIATHÉKÉ  EN  TÓ  HAIMATI  MÚ TO  HYPER  HYMÓN  EKCHYNNOMENON

(Svátost nejsvětější nás spojila a bude nás spojovat do konce našich životů přes hranice věků až do dne, kdy lidstvo bude moci spatřit Krista, přicházejícího ve slávě. V kalichu se mísí víno – plod lidské práce,

a voda - dar země. V síle Ducha svatého se tyto dary stávají krví nejsvětější, pečetí smlouvy Nového zákona.)

Bože, děkujeme ti za tento dar, toto posvátné znamení přítomnosti tvého Syna mezi námi, které nás spojuje s generacemi minulými i budoucími až do dne, kdy on sám přijde ve slávě.

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Červen 2018

Malchísedek, král Salemu, přinesl v oběť chléb a víno, neboť byl knězem Boha Nejvyššího. (Gen 14,18)

MALKÍCEDEK  MELECH  ŠÁLÉM  HÓCÍ  LECHEM  VÁJÁJIN  VECHÚ  KOHÉN  LEÉL  ELJÓN

(Malchísedek – pohanský kněz, který uctívá Boha tak, jak ho ve své duši poznal a přináší mu oběti, které jsou předznamenáním svátosti oltářní. Je to znamení, že v našem světě žijí ti, kteří Boha upřímně hledají a také ho nacházejí, neboť Bůh jejich hledání vidí a dává se jim poznat.)

Požehnaný jsi, náš Bože, který otvíráš srdce těch, kdo nepoznali Ježíšovo evangelium, ale touží po poznání pravdy a jdou za hlasem svého svědomí. Požehnaný jsi, Bože, navěky. 

Červenec 2018

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží a spasení pro každého, kdo věří. (Řím 1,16)

Ú  GAR  FRAISCHYNOMAI  TO  EUANGELION,  DYNAMIS  GAR  THEU  ESTIN EIS  SÓTÉRIAN  PANTI  TÓ  PISTEUONTI

(My všichni máme s hrdostí hlásat světu poselství evangelia, ať je to vhod či nevhod. Naši modlitbu však  potřebují zvláště ti, kteří uposlechli hlas Ducha a spojili svou vlastní cestu ke spáse se službou věřícímu lidu: řeholní bratři a sestry, kněží, biskupové, papež. Mnozí jsou na okraji společnosti, neboť svět jejich úsilím pohrdá. Prosme Pána, ať jejich nadšení nevychladne, ať nacházejí radost ze svého rozhodnutí, zasvětit se Bohu.)

Bože, poslání, které tvůj Syn svěřil apoštolům, to v církvi stále trvá a stále je potřebné; dej, prosíme těm, kteří tomuto poslání zasvětili své životy, ať vytrvají a nacházejí radost z plodů svého úsilí.

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Srpen 2018

Jsi povznesen až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí je tvá sláva. (Žl 57,12)

RÚMÁH  AL  ŠÁMAJIM  ELOHÍM  AL  KOL-HÁÁREC  KEVÓDECHÁ 

(Mysleme na ty, kteří víru nenašli nebo ji opustili. Všechno jsou to Boží děti, neboť Bůh dává slunci své lásky svítit na každého. Nám pak ukládá, abychom v nich viděli své bratry a vážili si jejich životních ideálů a cest.)

Bože, tobě patří všichni lidé a všichni jsou tvou slávou, i ti, kteří tě nevidí a proto v tebe nevěří;

dej, ať konají dobro a následují hlas svého svědomí a ať se s tebou jednou setkají na věčnosti.

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Září 2018

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili našeho Otce v nebesích. (Mt 5,16)

HÚTÓS  LAMPSATÓ  TO  FÓS  HYMÓN  EMPROSTHEN  TÓN  ANTHRÓPÓN,  HOPÓS  IDÓSIN  HYMÓN TA  KALA  ERGA  KAI  DOXASÓSIN  TON  PATERA  HYMÓN  TON  EN  TOIS  ÚRANOIS

(Světlo a tma… Na mnoha místech evangelia se mluví o světle. Je to metafora pro člověka, který žije podle svého svědomí, ale žije také láskou k druhým a touhou předávat jim svou naději. Jsme takoví? Stále si připomínejme,

že v Božím domě jsme služebníci, kteří čekají na svého Pána.)

Bože, tento svět je nemocen lidským sobectvím a pýchou; dej, ať ti, kdo upřímně přijali světlo evangelia, vnášejí do světa smíření, pokoj, mír a radost; dej, ať i my, přes všechny své nedokonalosti, k těm nositelům světla patříme.

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Říjen 2018

Maria to všechno ve svém srdci uchovávala a rozvažovala o tom. (Lk 2,19)

MARIAM  PANTA  SYNETÉREI  TA  RHÉMATA TAUTA  SYMBALLÚSA  EN  TÉ  KARDIÁ  AUTÉS

(Boží slovo mluví k nám s velkou mocí, ale staví před nás i velká tajemství víry. Člověk pravé víry dokáže uchovávat v srdci i to, co nedokáže svým intelektem pochopit. Víra je mystérium,  které člověk poznává jen postupně díky osvícení Duchem. Plný obsah velkých tajemství víry se nám odkryje až na věčnosti.)

Bože, matka tvého Syna je nám vzorem života víry; dej, ať podle jejího příkladu uchováváme ve svém srdci vše, co nám Syn odkázal, ať o tom přemýšlíme a hledáme smysl jeho evangelia v proměnách našeho světa.

Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Listopad 2018

Zde nemáme trvalý domov, ale vyhlížíme ten, který přijde. (Žid 13,14)

Ú  GAR  ECHOMEN  HÓDE  MENÚSAN  POLIN  ALLA  TÉN  MELLÚSAN  EPIZÉTÚMEN

(Jak běží náš život, tak myšlenka na jeho konec je pro nás stále tísnivější. Je břemenem našeho života a toto břemeno nelze odhodit. Lze jenom stále znovu obnovovat naději, kterou nám dává dar víry – že konec lidského života bude vznešenou proměnou, při níž naše duše dospěje do Boží náruče.)

Požehnaný jsi, náš Bože, který nás vedeš všemi radostmi a strastmi života, jsi s námi ve dnech jasu i v nocích životních temnot, a ty jediný ve své moudrosti víš, kdy se naše pozemská cesta naplní. Požehnaný jsi, náš Bože, navěky.

Prosinec 2018

Já jsem alfa i ómega, první i poslední, začátek i konec. (Zj 22,13)

EGÓ  TO  ALFA  KAI  TO ÓMEGA,  HO  PRÓTOS  KAI  HO  ESCHATOS,  HÉ  ARCHÉ  KAI  TO  TELOS

(Apokalypsa svatého Jana uzavírá kánon Písma svatého. V Janově mystickém vidění nám odkrývá obrazy dramat, kterým lidstvo bude podrobeno. Ale slova ze závěrečné části jsou slovy naděje, neboť v koloběhu času se vyjevují Boží úmysly. Na konci zazáří obraz nebeského Jeruzaléma jako vyvrcholení cesty lidstva. Končí rok a čekáme na další. Ať žijeme ve víře, že Pán je svrchovaným vládcem času, v jehož koloběhu se projevují věčné Boží úmysly.)

Bože, chystáme se vstoupit do dalšího roku našeho života; dej nám, ať žijeme ve víře, že ty jsi svrchovaným pánem času, pánem začátku a konce lidských dějin i našich vlastních životů. Požehnaný jsi, Bože, navěky.

- - - - - - - - - - - - - -

Pro své sestry a bratry v Sekulárním františkánské řádu sestavil:

Jaroslav Antoš, zástupce národní ministryně

Pokoj a dobro!